تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

اسکناس های سورشارژی ( جفت بانکی )

پست شماره 79
1:3بعد از ظهر , پنجشنبه 17 ارديبهشت 1394

اریا (1).jpg (400×413)

335 - 217- 20ریال ( انصاری - مهران) قیمت : 200هزارتومان


 

اریا (2).jpg (400×410)

334- 233- 50ریال(یگانه-خوش کیش) قیمت : فروخته شد


 

اریا (3).jpg (400×391)

333 - 234 - 500ریال (یگانه-خوش کیش) قیمت : 350هزارتومان


 

اریا (4).jpg (400×395)

332- 238 - 500ریال (اردلان-مولوی)قیمت : 120 هزارتومان


 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 100000 ریالی ( جفت بانکی )

پست شماره 63
9:11قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 


289 -347 -اسکناس 100000ریال شمس الدین حسینی- بهمنی نوع1 قیمت : 
288 -347 الف - اسکناس 100000ریال شمس الدین حسینی بهمنی نوع2 قیمت : 287 -351 - 100000ریال طیب نیا . سیف قیمت : 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 50000 ریالی (جفت بانکی )

پست شماره 62
9:7قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 

286 -331-  -50000ریال جعفری شیبانی فیلیگران مبلغ بزرگ قیمت : 45هزارتومان
285 -332 -  ----------------------------فیلیگران مبلغ کوچک قیمت : 420هزارتومان

      
284 -337 --50000ریال جعفری مظاهری ف مبلغ کوچک قیمت : 25هزارتومان
283 -338 - --------------------------------ف مبلغ بزرگ  قیمت : 120هزارتومان

282 -342 -50000ریال شمس الدین حسینی مظاهری قیمت : 50هزارتومان

281 -346 -50000ریال شمس الدین حسینی بهمنی قیمت : 13هزارتومان

280 -350 -50000ریال طیب نیا .سیف امضا کوچک : 12هزارتومان
279 -350 الف - -------------                امضا بزرگ : 15هزارتومان

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 20000 ریالی (بانکی جفت )

پست شماره 61
8:57قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 


278 -315- اسکناس 20000ریال مظاهری شیبانی قیمت : 25هزارتومان277 -322 - 20000ریالی حسینی شیبانی تصویربزرگ امضاکوچک قیمت : 50هزارتومان276 -323- 20000ریال حسینی شیبانی تصویربزرگ امضابزرگ قیمت : 32هزارتومان275 -324 -20000ریال حسینی شیبانی تصویرکوچک امضابزرگ قیمت : 12هزارتومان274  -333 -20000ریال جعفری شیبانی فیلیگران کوچک قیمت : 7هزارتومان
 
273 -333a -     -----------------------------فیلیگران بزرگ قیمت :30هزارتومان
272 -339 - 20000ریال جعفری مظاهری قیمت : 6هزارتومان271 -348 -20000ریال شمس الدین حسینی بهمنی قیمت : 9هزار تومان

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 10000 ریالی تصویر امام ( جفت بانکی)

پست شماره 60
8:51قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 


 270 -280 -اسکناس 10000ریالی نوربخش عادلی قیمت : 60هزارتومان269 -284- 10000ربالی محمدخان عادلی قیمت : 70هزارتومان268 -292 - 10000ریالی محمدخان نوربخش قیمت : 14هزارتومان267 -300 - 10000ریالی نمازی نوربخش فیلیگران براق قیمت : 5000تومان

266 -300a ------ -------------------------فیلیگران مات قیمت : 24هزارتومان265 -311 - 10000ریالی مظاهری نوربخش قیمت : 16000تومان264 -314 - 10000ریالی مظاهری شیبانی قیمت : 72هزارتومان263 -330 - 10000ریالی جعفری شیبانی قیمت : 4هزارتومان262 -336 - 10000ریالی جعفری مظاهری قیمت : ....
توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 10000 ریالی تظاهراتی (جفت بانکی)

پست شماره 59
8:46قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 


261 -244 - اسکناس 10000ریالی بنی صدر نوبری قیمت : 280هزارتومان260 -259 - 10000ریالی ایروانی نوربخش قیمت :90هزارتومان259 -252- 10000ریالی نمازی نوربخش قیمت : 120هزارتومان

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های0 500 ریالی تصویرامام ( جفت بانکی )

پست شماره 58
2:38بعد از ظهر , یکشنبه 13 ارديبهشت 1394

 


258 -279 - اسکناس 5000ریالی نوربخش عادلی ف امام قیمت: 390هزارتومان257 -291- 5000ریالی محمدخان نوربخش ف امام قیمت : 13هزارتومان256 -300 - 5000ریالی نمازی نوربخش ف براق امام قیمت : 5هزارتومان
 255 - 300a - ----- ---------------------------ف مات قیمت : 24هزارتومان


254 -310 - 5000ریالی مظاهری نوربخش ف امام قیمت : 14هزارتومان253 -313- 5000ریالی مظاهری شیبانی ف امام قیمت : 5000تومان252 -329 - 5000ریالی جعفری شیبانی ف امام قیمت : 3هزارتومان


251 -344 - 5000ریالی حسینی بهمنی ف امام قیمت : 3هزارتومان250 -345- 5000ریالی حسینی بهمنی ف امام قیمت :3هزارتومان

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 5000 ریالی تظاهراتی ( بانکی جفت )

پست شماره 57
2:27بعد از ظهر , یکشنبه 13 ارديبهشت 1394

 


249 -243 - 5000 ریالی بنی صدر نوبری قیمت : 125هزارتومان248 -251- 5000ریالی نمازی نوربخش ف الله امضا بیضی قیمت :55هزارتومان247 - 5000-251a ریالی نمازی نوربخش ف الله امضا کشیده قیمت : 80هزارتومان246 -258 - 5000ریالی ایروانی نوربحش ف الله قیمت : 60هزارتومان

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 2000 ریالی تصویرامام ( بانکی جفت )

پست شماره 56
2:22بعد از ظهر , یکشنبه 13 ارديبهشت 1394

 


245 -328 - اسکناس 2000ریالی جعفری شیبانی ف امام قیمت : 2هزارتومان244 -335 - اسکناس 2000ریالی جعفری مظاهری ف امام قیمت: 2هزارتومان243 -335a - اسکناس 2000 ریالی جعفری مظاهری ف امام کمان بلند قیمت : 130هزارتومان242 -341 - 2000ریالی شمس حسینی مظاهری ف امام قیمت: 7هزارتومان241  -343 - 2000ریالی شمس حسینی بهمنی ف امام قیمت :1500تومان

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 2000 ریالی تظاهراتی ( جفت بانکی )

پست شماره 55
2:14بعد از ظهر , یکشنبه 13 ارديبهشت 1394

 


240 -250 - 2000ریالی نمازی نوربخش ف الله بانوشته دورکعبه قیمت: 250هزارتومان
239 - a250          ------------------------بدون نوشته دورکعبه قیمت  : 110هزارتومان238 -257- 2000ریالی ایروانی نوربخش ف الله قیمت : 400هزارتومان237 -265- 2000 ریالی ایروانی قاسمی ف الله ش ریز قیمت :68هزارتومان 236 -277الف - 2000ریالی نوربخش عادلی ف فهمیده امضا بزرگ قیمت : 80هزارتومان235 -283- 2000ریالی محمدخان عادلی ف فهمیده قیمت : 50هزارتومان234 -287الف - 2000ریالی محمدخان نوربخش ف فهمیده ش درشت نخ کامپیوتری قیمت :5هزارتومان
233  -287ب------------------------------ ----------------------------------نستعلیق قیمت  :8 هزار تومان232 -299 - 2000ریالی نمازی نوربخش ف امام  قیمت :4 هزارتومان231 -305 - 2000ریالی نمازی نوربخش ف فهمیده بزرگ نخ نستعلیق قیمت : 5هزارتومان
230 -305 الف------------------- -----------------ف فهمیده کوچک نخ کامپیوتری قیمت  : 

           

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.