تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

اسکناس های بارگاهی سور شارژ ج.ا.ا

پست شماره 505
11:30قبل از ظهر , یکشنبه 23 آذر 1399

 

بارگاه (1).jpg (350×344)

1685 - جفت بانکی . قیمت : 200 ت

 

بارگاه (2).jpg (350×314)

1684 - جفت بانکی  قیمت : 300هزار ت

 

 

بارگاه (3).jpg (350×248)

1683 - تریپل اسکناس هزارتومانی سورشارژقهوه ای سوخته

فیلیگران پهلوی. کیفیت 97%

تک : 250 ت

جفت : 750 ت

تریپل : 950 ت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 100ریال جفت بانکی( مدرسی ) ج.ا.ا

پست شماره 501
10:11قبل از ظهر , یکشنبه 26 مرداد 1399

 

10تومن مدرس (1).jpg (400×412)

   1677 - 253 .اسکناس 100ریال نمازی.نوربخش.ف الله

 قیمت : 15هزارت


10تومن مدرس (2).jpg (450×230)

   1676 - 254 .اسکناس 100ریال ایروانی.نوربخش.ف الله

 قیمت : 35هزارت

 

10تومن مدرس (3).jpg (450×241)

  1675 - 260 .اسکناس 100ریال ایروانی.قاسمی.ف الله

 قیمت : 15هزارت

 

10تومن مدرس (4).jpg (450×237)

  1674 - 271 .اسکناس 100ریال نوربخش.عادلی.ف الله

 قیمت : 15هزارت

 

10تومن مدرس (5).jpg (450×235)

 1673 - 281 .اسکناس 100ریال محمدخان.عادلی.ف الله

 قیمت : 15هزارت

 

10تومن مدرس (6).jpg (450×228)

 1672 - 293 .اسکناس 100ریال نمازی.نوربخش.ف امام ش ریز

 قیمت : 15هزارت

 

10تومن مدرس (7).jpg (450×237)

1671 - 294 .اسکناس 100ریال نمازی.نوربخش.ف امام ش درشت

شماره جایگزین قیمت : 25هزارت

 

10تومن مدرس (8).jpg (450×241)

1670- اسکناس 100 ریال حسینی .شیبانی. ف الله

قیمت :  

 

10تومن مدرس (9).jpg (450×243)

 1669- آ 316- اسکناس100ریال حسینی .شیبانی.بانخ نستعلیق

ف امام قیمت : 

 1668- 316- اسکناس100ریال حسینی .شیبانی.بانخ کامپیوتری

ف امام قیمت : 25هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

ایران چک (تراول) صدهزارتومانی جفت بانکی امضا بهمنی

پست شماره 384
10:54قبل از ظهر , پنجشنبه 08 فروردين 1398

 

تراول (3).jpg (400×379)

1370- ایران چک (تراول) صدهزارتومانی ابی رنگ جفت بانکی امضا  بهمنی

قیمت » فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

ایران چک ( تراول ) 50هزارتومانی جفت بانکی. امضا سیف

پست شماره 383
10:39قبل از ظهر , پنجشنبه 08 فروردين 1398

 

تراول (1).jpg (400×379)

1369- ایران چک ( تراول ) 50هزارتومانی امضا سیف بانخ i.r.iran

قیمت جفت:فروخته شد


تراول (2).jpg (400×404)

1368- ایران چک ( تراول ) 50هزارتومانی امضا سیف 

قیمت جفت: 150هزارتومان

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های سورشارژی ( جفت بانکی )

پست شماره 79
1:3بعد از ظهر , پنجشنبه 17 ارديبهشت 1394

اریا (1).jpg (400×413)

335 - کد217- 20ریال ( انصاری - مهران) بانوشته بازوقیمت : فروخته شد


 

اریا (2).jpg (400×410)

334-کد 233- 50ریال(یگانه-خوش کیش) قیمت : فروخته شد


 

اریا (3).jpg (400×391)

333 - کد234 - 500ریال (یگانه-خوش کیش) قیمت کتاب:600هزارت

   فروش : 550هزارتومان

 

 


 

اریا (4).jpg (400×395)

332- کد238 - 500ریال (اردلان-مولوی)قیمت کتاب:250 هزارت: 

فروش 220هزارتومان 

 


 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 100000 ریالی ( جفت بانکی )

پست شماره 63
9:11قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 Ø¯Ù‡ توم (1).jpg (400×192)

 
ده توم (2).jpg (400×196)
 
289 -کد347 -اسکناس 100000ریال شمس الدین حسینی- بهمنی نوع1 قیمت جفت : 25هزارت
288 -کد347 الف - اسکناس 100000ریال شمس الدین حسینی بهمنی نوع2 قیمت جفت: 25هزارت
 
288 -کد347 ب - اسکناس 100000ریال شمس الدین حسینی بهمنی نوع3 قیمت جفت: 
 
 

 

ده توم (3).jpg (400×200)

287 -کد353 - 100000ریال طیب نیا . سیف .جفت بانکی. قیمت : 25هزارت


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 50000 ریالی (جفت بانکی )

پست شماره 62
9:7قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 Ù¾Ù†Ø¬ توم (1).jpg (400×193)

پنج توم (2).jpg (400×196)

286 -کد331-  -50000ریال جعفری .شیبانی.نوع 1  فیلیگران  بزرگ قیمت : 50هزارت
285 -کد332 - ... ------------------------نوع 2 فیلیگران  کوچک قیمت : 700هزارتومان


پنج توم (3).jpg (400×201)      
284 -کد 337 --50000ریال جعفری .مظاهری ف مبلغ کوچک قیمت : 25هزارت
283 -کد 338 - --------------------------------ف مبلغ بزرگ  قیمت : 150هزارت
پنج توم (4).jpg (400×199)
282 -کد342 -50000ریال شمس الدین حسینی .مظاهری قیمت : 50هزارتومان

پنج توم (5).jpg (400×196)
281 -کد346 -50000ریال شمس الدین حسینی .بهمنی قیمت : 15هزارتومان

پنج توم (6).jpg (400×198)
280 - کد 351 -50000ریال طیب نیا .سیف : 18هزارتومان
279 -کد351 الف - -------------             . : 15هزارتومان
-کد351 ب .................................: 20هزارت
 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 20000 ریال ج.ا.ا

پست شماره 61
8:57قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 Ø¯ÙˆØªÙˆ (1).jpg (400×194)

دوتو (2).jpg (400×197)


278 -کد 315- اسکناس 20000ریال مظاهری شیبانی قیمت : فروخته شد


دوتو (3).jpg (400×197)
277 -کد 322 - 20000ریالی حسینی شیبانی تصویربزرگ امضاکوچک نوع ا
قیمت : فروخته شد
 

دوتو (4).jpg (400×197)
 
276 -کد 323- 20000ریال حسینی شیبانی تصویربزرگ امضابزرگ نوع ب
 
 
قیمت : 60ت
 


 
 

دوتو (5).jpg (400×195)

274  -کد 324 -20000ریال حسینی .شیبانی تصویرکوچک امضابزرگ قیمت : فروخته شددوتو (6).jpg (400×196)
 
273 -کد333 - 20000ریال جعفری .شیبانی.فیلیگران8. قیمت : 8هزارتومان
 

272 -کد333الف - 20000ریال جعفری .شیبانی.فیلیگران7 قیمت : 30هزارتومان
 

دوتو (7).jpg (400×196)

271 -339کد -20000ریال جعفری.مظاهری. قیمت : 8هزار تومان

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 10000 ریالی تصویر امام ( جفت بانکی)

پست شماره 60
8:51قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 سبز (1).jpg (400×193)

سبز (2).jpg (400×198)
 
 270 -280 -اسکناس 10000ریالی نوربخش عادلی قیمت : 

 
 


سبز (3).jpg (400×205)
 
269 -284- 10000ربالی محمدخان عادلی قیمت :

 
سبز (9).jpg (400×199)

268 -292 - 10000ریالی محمدخان نوربخش قیمت : 20هزارتومان


سبز (4).jpg (400×196)
 
267 -301 - 10000ریالی نمازی نوربخش فیلیگران براق 
قیمت : 10هزارتومان

266 -301a ------ -------------------------فیلیگران مات 
قیمت : 28هزارتومان


سبز (5).jpg (400×203)
 

265 -311 - 10000ریالی مظاهری نوربخش قیمت :20هزارتومانسبز (6).jpg (400×200)
 
264 -314 - 10000ریالی مظاهری شیبانی قیمت : 80هزارت
 
0264- 314ا - بامخرج 13 : 10هزارت


 
سبز (7).jpg (400×200)
 
263 -330 - 10000ریالی جعفری شیبانی قیمت : 6هزارتومان


سبز (8).jpg (400×197)
 

262 -336 - 10000ریالی جعفری مظاهری قیمت : 6هزارت

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 10000 ریالی تظاهراتی (جفت بانکی)

پست شماره 59
8:46قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

صدر (1).jpg (400×197)

صدر (2).jpg (400×200)
261- 244 - اسکناس 10000 ریال بنی صدر . نوبری.قیمت : 
قیمت : 

 
 

صدر (3).jpg (400×198)

260 -259 - 10000ریالی ایروانی نوربخش قیمت :


صدر (4).jpg (400×198)

259 -252- 10000ریالی نمازی نوربخش قیمت : 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.