تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

کارت وپاکت های مشترک

پست شماره 565
10:31قبل از ظهر , چهارشنبه 25 فروردين 1400

برزیل (5).jpg (400×203)

برزیل (6).jpg (400×248)

1957 - کارت وپاکت تمبر مشترک ایران وکوبا سال 1388

قیمت  : 45 ت

برزیل (7).jpg (400×203)

برزیل (8).jpg (400×291)

برزیل (9).jpg (400×292)

1956 - کارت وپاکت تمبر مشترک ایران واندونزی سال 1388

قیمت  : فروخته شد

برزیل (10).jpg (400×234)

برزیل (11).jpg (300×440)

1955 - کارت وپاکت تمبر مشترک ایران وبرزیل

سال 1381 

قیمت  : 45 ت

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکت مهر روز تمبرهای مختلف مشترک

پست شماره 564
10:2قبل از ظهر , چهارشنبه 25 فروردين 1400

برزیل (1).jpg (400×236)

1954 - پاکت مهر روز تمبر مشترک ایران با روسیه سال1382

قیمت  :  فروخته شد

برزیل (2).jpg (400×235)

1953 - پاکت مهر روز تمبر مشترک ایران با چین سال1382

قیمت  :  فروخته شد

برزیل (3).jpg (400×203)

1952 - پاکت مهر روز تمبر مشترک ایران با مجارستان سال1389

قیمت  :  فروخته شد

برزیل (4).jpg (400×224)

1951 - پاکت مهر روز تمبر مشترک ایران با پاکستان سال 1389

قیمت  : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکتهای زیبای مهر روز ج.ا.ا

پست شماره 561
9:17قبل از ظهر , چهارشنبه 25 فروردين 1400

فصل (1).jpg (400×202)

1948 - پاکت مهروز تمبرایت...طالقانی سال1389

قیمت  : فروخته شد

فصل (2).jpg (400×204)

1947 - پاکت مهروز تمبرامر به معروف سال 1390

قیمت :  فروخته شد

فصل (3).jpg (400×199)

1946 - پاکت مهروز تمبرعیدغدیر سال 1388

قیمت  : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

2 پاکت مهر روز ارزشمند دوران پهلوی دوم

پست شماره 495
9:54قبل از ظهر , پنجشنبه 02 مرداد 1399

 

اتحادیه (1).jpg (400×255)

1644 - مهر روز 16مین کنگره اتحادیه جهانی پست

توکیو 1348 بامهر تبریز. قیمت : فروخته شد

 

 

اتحادیه (2).jpg (400×259)

1643- مهرروز سالروزتشکیل انجمن ملی خانه های فرهنگ 

روستایی .سال 2535 . قیمت :فزوخته شد

 

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکت های مهر روز پهلوی دوم (2)

پست شماره 375
4:5بعد از ظهر , چهارشنبه 01 اسفند 1397

 

کودک (4).jpg (350×236)

1353- پاکت مهرروزمسابقات جهانی شمشیربازی جوانان

سال 1346 : قیمت: فروخته شد


کودک (5).jpg (400×220)

1352-  پاکت مهرروز کنگره بین المللی ورزش بانوان ودوشیزگان

سال 1352 قیمت : فروخته شد


 

کودک (6).jpg (350×187)

1351- پاکت مهرروز یادبود اتصال راه اهن ایران به ترکیه

سال 1350 قیمت :فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکت های زیبای مهر روز پهلوی دوم

پست شماره 374
3:49بعد از ظهر , چهارشنبه 01 اسفند 1397

 

کودک (1).jpg (400×211)

1350 -پاکت مهرروز شورای جهانی شکاروحفظ حیات وحش

سال 1353 قیمت: فروخته شد


کودک (2).jpg (350×190)

کودک (3).jpg (350×178)

1349پاکت وکارت مهرروزهفته کودک سال1352

جفت قیمت : فروخته شد


 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکت مهر روز پهلوی دوم

پست شماره 314
4:27بعد از ظهر , پنجشنبه 17 فروردين 1396

 

سفید (1).jpg (400×265)

1224- پاکت مهرروزیادبودشانزدهمین کنگره اتحادجهانی پست

توکیو (ژاپن )1348 قیمت: فروخته شد


سفید (2).jpg (400×238)

1223- پاکت مهرروز یادبودپنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی سال2535

(1355) ارم کوچک قیمت :فروخته شد


 

سفید (3).jpg (400×257)

1222- پاکت مهرروز یادبودپنجاه سال شاهنشاهی پهلوی سال2535

(1355) ارم بزرگ قیمت : فروخته شد


 


سفید (4).jpg (400×240)

1221- پاکت مهرروز یادبودانقلاب سفیدسال2536(1356)قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکت مهرروز مختلف ج.ا.ا

پست شماره 306
9:43قبل از ظهر , شنبه 02 بهمن 1395

 

دام (1).jpg (400×242)

1194- پاکت مهرروزتمبرمشترک ایران وروسیه1382 قیمت: فروحته شد


دام (2).jpg (400×235)

1193 - پاکت مهرروزتمبرمشترک ایران وچین 1382قیمت: فروخنه شد


دام (3).jpg (400×247)

دام (4).jpg (400×284)

1192- پاکت وکارت مهرروز دامپزشکی 1390 قیمت: فروخته شد


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.