تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

اسکناس های جایگزین (جفت بانکی )

پست شماره 242
9:24قبل از ظهر , پنجشنبه 20 خرداد 1395

 

جایگزین (1).jpg (350×238)

904 - کد 296 قیمت :35هزارتومان

 

جایگزین (2).jpg (350×232)

903 - کد 297 قیمت : 35هزارتومان

 

جایگزین (3).jpg (350×239)

902 - کد 297 قیمت : 35هزارتومان

 

جایگزین (4).jpg (350×235)

901 - کد298a قیمت : 35هزارتومان

 

جایگزین (5).jpg (350×233)

900 - کد298a قیمت : 35هزارتومان

 

جایگزین (6).jpg (350×236)

899 - کد288 قیمت : 50هزارتومان

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های (5000ریالی ) شماره خاص

پست شماره 241
9:38بعد از ظهر , شنبه 15 خرداد 1395

 

قرینه (1).jpg (400×166)

898 - شماره تکراری 131-131 قیمت :40هزارتومان

 

قرینه (2).jpg (400×167)

897 - شماره قرینه یا ایینه ای (تکراردوطرفه )557-557 قیمت : 35هزارتومان

 

قرینه (3).jpg (400×163)

896 - شماره تکراری 557-557 قیمت : 45هزارتومان

 

قرینه (4).jpg (400×162)

895 - شماره قشنگ قیمت : 35هزارتومان

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های شماره خاص

پست شماره 239
8:12قبل از ظهر , سه شنبه 11 خرداد 1395

 

نمره (1).jpg (400×168)

888 - شماره نگهدارنده جفت 47 - 47 قیمت : 45هزارتومان

 

نمره (2).jpg (400×168)

887 - شماره نگهدارنده جفتی پله ای 48 -47 قیمت : 45هزارتومان

 

نمره (3).jpg (400×168)

886 - شماره  نگهدارنده پرشی 57-47 قیمت 35هزارتومان

 

نمره (4).jpg (400×150)

885 - شماره تکراری 430-430 قیمت : 45 هزارتومان

 

نمره (5).jpg (400×164)

884 - شماره تکراری 700-700 قیمت : 50هزارتومان

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 500 ریالی با شماره های خاص

پست شماره 236
10:0قبل از ظهر , دوشنبه 10 خرداد 1395

 

روند1.jpg (400×173)

882 - اسکناس باشماره روندپله ای 88- 87- 86-قیمت : فروخته شد

 

روند2.jpg (400×175)

881-  اسکناس باشماره قشنگ قیمت : فروخته شد

 

روند3.jpg (400×174)

880 - اسکناس باشماره تکراری 975-975 قیمت کاتالوک300هزارت

350هزارتومان

 

روند4.bmp (400×172)

879 - اسکناس باشماره جفتی 68-68-68 قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 200 ریالی باشماره های خاص

پست شماره 235
8:4بعد از ظهر , جمعه 07 خرداد 1395

 

سریال1.bmp (400×171)

878 - اسکناس باشماره سریال پلکانی افزایشی66-65 -64

قیمت : 40هزارتومان

 

سریال2.jpg (400×176)

877 - اسکناس باشماره سریال تکراری 409-409 قیمت :40هزارتومان

 

سریال3.jpg (400×172)

876 -  اسکناس باشماره سریال تکراری 453-453 قیمت : 40هزارتومان

 

سریال4.jpg (400×173)

875 - اسکناس باشماره سریال تکراری 518-518 قیمت : 40هزارتومان

 

سریال5.jpg (400×170)

874 -  اسکناس باشماره سریال تکراری 987-987 قیمت : 40هزارتومان

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 100 ریال جفت بانکی با سریال های خاص

پست شماره 234
5:47بعد از ظهر , پنجشنبه 06 خرداد 1395

 

دوتایی (1).jpg (400×162)

873 -  اسکناس باشماره سریال تکراری 196-196 قیمت :فروخته شد

 

دوتایی (2).jpg (400×175)

872 - اسکناس باشماره سریال تکراری 042-042 قیمت : فروخته شد

 

دوتایی (3).jpg (400×173)

871 - اسکناس باشماره سریال تکراری افزایشی043-042 قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های خاص ( شماره یک سان)

پست شماره 232
2:55بعد از ظهر , پنجشنبه 06 خرداد 1395

 

یکسان (1).jpg (400×373)

869 - دوجفت اسکناس غیرمشابه باشماره سریال های یک سان

قیمت : 60هزارتومان

 

یکسان (2).jpg (400×366)

868 - دوجفت اسکناس غیرمشابه باشماره سریال های یک سان

قیمت : فروخته شد

 

یکسان (3).jpg (400×350)

867 - دوجفت اسکناس مشابه با امضا متفاوت وشماره سریال های یکسان

قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس شماره خاص

پست شماره 90
4:17بعد از ظهر , دوشنبه 21 ارديبهشت 1394

اشی (4).jpg (500×287)

368 - اسکناس 2هزارتومانی (فیلیگران و )5صفر چپ (رقم پایین ) قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.