تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

حراج کبریت های مقوایی ایرانی (16 )

پست شماره 258
9:12قبل از ظهر , چهارشنبه 09 تير 1395

 

بهمن (1).jpg (350×249)

990 - تعداد4عددرنگ بندی کبریت 29بهمن تبریز (پیام امام )

قیمت فروخته شد

 

بهمن (2).jpg (350×446)

989 - تعداد3عددرنگ بندی کبریت 29بهمن تبریزبا (پیام امام )

قیمت فروخته شد

 

بهمن (3).jpg (350×336)

988 - تعداد3عددرنگ بندی کبریت 29بهمن تبریزباعلامت استانداردقدیم 

قیمت :فروخته شد

 

بهمن (4).jpg (350×232)

987 - تعداد7عددرنگ بندی کبریت 29بهمن تبریزبالوگوی معمولی

و(پیام امام )قیمت :فروخته شد

 

بهمن (5).jpg (350×338)

986 - تعداد5عددرنگ بندی کبریت 29بهمن تبریزبالوگوی شطرنجی 

و(پیام امام )قیمت : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریت های مقوایی ایرانی (14 )

پست شماره 256
7:53قبل از ظهر , سه شنبه 08 تير 1395

 

پرستو (1).jpg (350×242)

980 - تعداد9عدد رنگ بندی کبریت پرستو کوچک تبریز باعلامت

استاندارد قدیم :فروخته شد

 

پرستو (2).jpg (350×214)

979 -  تعداد7عدد رنگ بندی کبریت شتر نشان تبریزباعلامت

استاندارد قدیمی : فروخته شد

 

پرستو (3).jpg (350×210)

978 -  تعداد5عدد رنگ بندی کبریت شتر نشان تبریزبا

سانسورعلامت استانداردقدیم : فروخته شد

 

پرستو (4).jpg (350×239)

977 -  تعداد9عدد رنگ بندی کبریت پرستو بزرگ تبریز با خط افقی و

علامت استانداردقدیم : فروخته شد

پرستو (5).jpg (350×346)

976- تعداد5عدد رنگ بندی کبریت پرستو بزرگ تبریز با خط افقی و

سانسور علامت استاندارد : فروخته شد

 

پرستو (6).jpg (350×252)

975 - تعداد3عدد رنگ بندی کبریت پرستو بزرگ تبریز باعلامت استاندارد قدیم

وبدون خط افقی مابین نوشته فارسی وانگلیسی ویک پرستو بدون چشم

قیمت :فروخته شد

 

پرستو (7).jpg (350×350)

974 - تعداد5عدد رنگ بندی کبریت شرکت تعاونی  تبریز باعلامت استاندارد

قدیمی قیمت : فروخته شد

 

پرستو (8).jpg (350×268)

973 - تعداد5عدد رنگ بندی کبریت قیچی کوچک تبریز :فروخته شد

پرستو (9).jpg (350×255)

972 -تعداد4عدد رنگ بندی کبریت چوگان سپیدان : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج رنگ بندی کبریت های ممتاز ( 11 )

پست شماره 252
6:34بعد از ظهر , چهارشنبه 02 تير 1395

 

شرر (1).jpg (350×362)

962 - تعداد5عددرنگ بندی قیمت : فروخته شد

شرر (2).jpg (350×440)

961 - تعداد7عددرنگ بندی باعلامت استاندارد قیمت :فروخته شد

 

شرر (3).jpg (350×458)

960 - دوعددرنگ بندی قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریتهای چوبی قدیمی ایرانی (7)

پست شماره 168
8:35قبل از ظهر , چهارشنبه 20 آبان 1394

 

همایون1.jpg (350×344)

656-کبریت تاجی ممتاز تبریز قیمت: فروخته شد

 

همایون2.jpg (350×231)

655-کبریت تاجی ممتاز تبریز قیمت: فروخته شد

 

همایون3.jpg (350×247)

654-کبریت تاجی ممتاز تبریز قیمت:فروخته شد

 

 

همایون4.jpg (350×250)

653-کبریت تاجی ممتاز تبریز قیمت:فروخته شد

نفت4.jpg (350×210)

652- کبریت تاج کوچک ممتازتبریز قیمت : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.